LawFarm, s.r.o.

Disclaimer

Táto internetová stránka má výlučne informatívny charakter. Početné špecifické lokálne dôvody, najmä však vyvíjajúca sa povaha práva, zmeny právnych predpisov, naše informačné zdroje, ako aj elektronická komunikácia, môžu zapríčiniť oneskorenie, opomenutie, prípadne iné nepresnosti v uvádzaných informáciách. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť, že v prípade, že uvedené informácie, budú slúžiť ako základ Vášho konania, strpenia, opomenutia alebo iného jednania, zriaďovatelia a prevádzkovatelia tejto internetovej stránky nenesú zodpovednosť a garanciu za výsledky dosiahnuté priamym použitím týchto informácií.

Táto internetová stránka obsahuje údaje bez záruk úplnosti, presnosti, aktuálnosti, bez výsledkov dosiahnutých ich použitím, taktiež bez záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo predpokladaných. Zriaďovatelia a prevádzkovatelia tejto internetovej stránky nebudú za žiadnych okolností zodpovední žiadnej strane za akúkoľvek priamu, nepriamu, špeciálnu alebo inú škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím týchto, či odkazovaných internetových stránok.

Iné internetové stránky, prevádzkované tretími stranami, ktoré sú v prepojení s touto web-stránkou, nepodliehajú kontrole jej zriaďovateľov a prevádzkovateľov. Zriaďovatelia a prevádzkovatelia nevydávajú záväzné vyjadrenia ohľadom exaktnosti uvedených informácií.

Informácie na tejto internetovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzku.

Zverejnenie informácií v súlade s § 3a ods. 3 z. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov :

Obchodné meno spoločnosti: LawFarm, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Štúrova 28, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 44 697 511
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl. č. 23667/V.

Okrúhly stôl

Ako za DPL družstva nakúpiť pôdu?
» Banská Bystrica – 7.6.2018

FarmForum Region

Celoslovenská sieť vzdelávacích seminárov pre agrodružstvá.
» farmforum-region.sk

Premena DPL

Dôležité informácie o zmene DPL zo zaknihovanej na listinnú.
» dpl.sk

KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o. Protifašistických bojovníkov 11., 040 01 Košice Slovenská republika  |  Disclaimer
Telefón: +421 55 694 17 45  |  Fax: +421 55 62 30 364  |  Email: office@lawfarm.info
©2013 LawFarm - All rights reserved.
Webdesign by Webkomplex.sk